class="wide-page">
Головна » Файли » Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи закладу за 2017-2018 навчальний рік
03.31.2019, 8:28 PM

Актовський дитячий дошкільний заклад «Світлячок» Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області знаходиться за адресою: с.Актове, вулиця Кісільова,30.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп

1 (різновікова)

3.

Режим роботи

Девятигодинний

4.

Кількість вихованців списочний склад

17

5.

Кількість працівників усього

9

педагогічний персонал

3

обслуговуючий персонал

6

 

Протягом навчального року освітня діяльність педагогів дошкільного закладу була спрямована на виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 03 липня 2009 року №1/9-455 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах”, листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”, на реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів, реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, програми для старших дошкільників «Впевнений старт», та програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Впродовж 2017-2018 н.р. колектив закладу працював над вирішенням проблемного питання «Формування мовленнєвого етикету у дітей дошкільного віку як складової патріотичного виховання» та таких основних завдань:

 1. Вдосконалити роботу щодо патріотичного виховання шляхом формування навичок спілкування і ефективної взаємодії дошкільників в суспільстві.
 2. Розвивати комунікативні здібності дітей як головну мету мовленнєвого розвитку дошкільників.
 3. Розширювати знання дітей дошкільного віку з основ економічної культури під час ігрової діяльності .

У 2017-2018 н. р. ДДЗ «Світлячок» працював за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», державною програмою для старших дошкільників «Впевнений старт», в яких відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини та вимоги до розвиненості, вихованості і навченості дитини дошкільного віку.

Педагогічний колектив дошкільного закладу – це творчі, освічені працівники які наполегливо працюють над поставленими завданнями в навчанні та вихованні дошкільників. Вони спрямовують свою роботу на формування гармонійної всебічно розвиненої особистості.

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збережен­ня індивідуальності дитини.

 • дошкільний заклад «Світлячок» не повністю забезпечений кваліфікаційними педагогічними кадрами. Всього в ДДЗ «Світлячок» працює 2 педагогічних працівники , серед них: завідувач та музичний керівник (вихователь відсутній). Педагоги ведуть постійно пошукову роботу з метою підви­щення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчають із різних методичних видань. Це дає змогу йти в ногу з вимогами часу стосовно оновлення освіти. Виписуються такі фахові журнали: «Методична скарбничка вихователя», «Вихователь методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практика управління закладом освіти». Ведеться картотека періодичних видань.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності педагогів забезпечили такі форми методичної роботи: спільно з Трикратським ДНЗ «Пролісок» за планом проводились засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари педагогічні години, тренінги, вправи тощо. Також педагоги закладу брали участь у роботі ме­тодичних об'єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.

В травні 2018 року на базі Актовського ДДЗ «Світлячок» для педагогів Олександрівської селищної ради було проведено майстер-клас «Вихователь зможе все, що завгодно».

Завідувач ДДЗ Козаченко І.С. взяла участь в педагогічному конкурсі "Вихователь року - 2018" та зайняла почесне третє місце; провела відкрите заняття в Олександрівському ДНЗ «Вербиченька» «Пригоди колобка в математичному лісі».

Педагоги повсякчас опікуються зміцненням здоров'я малечі, забезпе­чуючи їй оптимальний ре­жим життя та діяльності. Знаючи, що успіх у фізич­ному вихованні залежить від правильної його ор­ганізації, застосовують різні форми роботи. Це сприяє бажан­ню займатись фізкульту­рою, посилює ефектив­ність занять, ігор-естафет, спортивних ігор. Систематично застосовуються різноманітні форми фізкультурно-оз­доровчої роботи: вправи з психогімнастики, вправи на запобігання плоскостопості та корекції постави, вправи профілактичного маса­жу, елементи яких проводяться не лише на занят­тях, а й під час спортивних свят та розваг, індиві­дуальної профілактичної роботи.

Глибоко вивчається питання рівня трудових умінь та навичок дітей і особливостей педагогічних принципів організації праці дошкільників. Наші вихованці працюють на городі, на клумбах, в куточку природи.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку в ДДЗ є заняття з різних розділів програми. Плануються та проводяться індивідуальні та групові форми організації діяльності дошкільників, тематичні, комплексні, комбіновані , інтегровані, підсумкові та інші.

Аналіз планування роботи за минулий навчальний рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователя. Перспективне та календарне планування в цілому відповідає вимогам щодо його складання. Проте поряд з цим у плануванні є недоліки:

 • недостатньо уваги приділяється під час планування тематичних фізкультурних занять на свіжому повітрі, використанню новітніх оздоровчих технологій на заняттях і в повсякденному житті;
 • недостатньо запроваджується планування особистісно-орієнтованих педагогічних інновацій в практику роботи з дітьми;
 • не відстежується система у плануванні ігрових технологій, їх різноманітність, використання ігрових засобів в процесі навчальної діяльності дітей.

На виконання завдань, намічених у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Педагоги спрямовували зусилля, аби створити таке розвивальне середовище, у якому кожна дитина не тільки отримувала знання від дорослого, а могла активно рухатися та розвивати свої здібності, діяти самостійно, шукати відповіді на запитання і ставити нові, почуватися захищеною, упевненою у власних силах. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив подальше своє відображення в пошуково-дослідницькій діяльності, іграх, екскурсіях, цільових прогулянках. В роботі з дітьми поряд із традиційними, використовувались нетрадиційні підходи.

Працюючи з дітьми педагоги намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини.

Оцінюючи якість педагогічної праці у цьому навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

 • рівня розвитку компетенцій дошкільників здійснювалося у дитячому дошкільному закладі два рази на рік (жовтень 2017 р., травень 2018 р.) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Дані педагогічного дослідження досягнень випускників ДДЗ та вивчення стану навчально-виховної роботи з дошкільниками показали, що робота ведеться на достатньому рівні.

Завданням вдосконалення роботи щодо підготовки дітей до навчання в школі на наступний період є: продовження розвитку порівняльного і пояснювального, зв'язного мовлення, розвитку дрібної моторики руки і розвитку сенсомоторної координації на аркуші, техніки малювання, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

В наступному навчальному році педагогам слід і надалі продовжувати створювати сприятливі умови з формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності за всіма освітніми лініями. Спираючись на це система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. Під час планування та проведення навчально-виховної роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя: створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки до школи; встановлювати емоційне спілкування з дорослими та однолітками; розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях; формувати схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму; формувати самостійність, впевненість, спостережливість, допитливість.

З метою виправлення недоліків в роботі, що були виявлені у 2018/2019 н. р. педагогам слід звернути увагу та докласти зусиль, а саме: використання пошукових і творчих завдань, відсутність системи; виправлення недоліків в плануванні індивідуальної роботи з дітьми щодо розвитку дошкільників в фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній сферах; одноманітність і традиційність форм і методів організації роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності, основ безпеки життєдіяльності; формування мовленнєвої взаємодії, яка сприяє створенню та розширенню світогляду дитини, формуванню в неї гуманних переживань, базових особистісних якостей, що виявляються в мовленнєвій компетентності.

Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізич­ного та психічного здоров'я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Одне з головних завдань дошкільного закладу – створити найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та системного загартування. Цьому сприяє комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних форм, методів фізичного виховання, тісна співпраця дитячого садка та місцевого ФАПу, яка сприяє зниженню захворюваності малят та ведення систематичного контролю за їхнім психічним і фізичним розвитком.

У ДДЗ проводяться усі необхідні про­філактичні заходи:

 • контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм пра­цівниками закладу на всіх ділянках;
 • проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;
 • здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у за­клад;
 • проводиться інформаційна робота для батьків через ін­формаційні куточки, куточок здоров'я та консультативний пункт;

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час про­гулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки.

У системі проводиться робота з питань наступності дошкільного закладу та Актовської ЗОШ І-ІІ ступенів. Відстежується результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

План спільної роботи педколективів ДДЗ та ЗОШ в 2017/2018 н.р. на достатньому рівні реалізований. Були проведені дні відкритих дверей, дискусії, взаємовідвідування, педагогічні виставки, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, спільні батьківські збори, консультації, заходи спрямовані на охорону здоров’я дітей, тощо.

Відповідно до наказу від 25.05.2018 року № 43 по Актовському ДДЗ «Світлячок» «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2018 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають в с.Актове. Результати обліку звірено з даними дитячої амбулаторії, на підстав проведеної роботи складено списки дітей від 0 до 6 років, які проживають в селі.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оці­нювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти про­бачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту на­родження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, що погано, як і коли слід себе поводити.

На нашу думку, шлях вивчення індивідуальних особливостей дитини починається з сім’ї. В.О.Сухомлинський вважав: «Дитина – дзеркало сім’ї, як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відображується моральна чистота матері і батька». А щоб ця краплина відбивала тільки прекрасне, слід допомогти батькам набути хоча б трохи педагогічних знань.

Ми прагнемо, щоб атмосфера , яка створена в садочку, остаточно переконувала батьків, що їхніх дітей люблять, на них чекають і хочуть навчати.

Особлива увага приділяється взаємодії ДДЗ та сім’ї з розвитку та укріплення здоров’я дітей. Традиційно проводиться анкетування батьків на різні теми.

Батьки є гостями на святах, проводяться дні відкритих дверей, консультації, батьківські збори та ін.

Слід зазначити, що в роботі з батьками існує і низка проблем, які потребують вирішення, а саме: підвищення психолого-педагогічної культури батьків; формування позитивно – емоційного ставлення до вихователя; індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців ДДЗ; пропаганда дошкільної освіти в соціумі; урахування вікових особливостей характеру батьків; усебічне вивчення багато аспектної специфіки кожної сім`ї.

В ДДЗ впродовж 2017/2018 н.р велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв. Харчування дітей відповідало встановленим грошовим нормам, вартість коливалася в межах 21-24 грн (з розрахунку 60%. – бюджетні кошти та 40% – батьківська плата).

10 дітей з багатодітних родин користувалися пільгою на оплату за харчування – 50% плати за харчування. Питання організації харчування дітей в ДДЗ систематично включається в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюється в інформаційних батьківських куточках.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину в закладі проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування, який становить 95 %. Недовиконання щоденних норм харчування дітей пов’язане з тим, що протягом року підвищувалась вартість продуктів харчування

Таким чином, аналіз роботи ДДЗ за минулий навчальний рік показав, що обрані форми і методи роботи педагогічного колективу позитивно впливають на результативність та досягнення дітей. Річний план на навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну.

 

Категорія: Річний звіт про діяльність закладу | Додав: kozachenkoinn
Переглядів: 109 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar