class="wide-page">
Головна » Файли » Річний звіт про діяльність закладу

Примірне положення про звітування
05.29.2018, 11:50 AM

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

м. Київ

№ 178 від 23 березня 2005р.

 

Про затвердження Примірного положення

про порядок звітування керівників

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед

педагогічним колективом та громадськістю

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу

Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 р. № 55 “Про

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх

та професійно-технічних навчальних закладів”

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Примірне положення про порядок звітування

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

(додається).

 

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій довести Примірне положення про

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним

колективом та громадськістю до відома місцевих органів управління

освітою та керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів всіх типів та форм власності.

 

  1. Наказ та Примірне положення про порядок звітування

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

розмістити на веб-сторінці Міністерства освіти і науки України,

опублікувати в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і

науки України”, у газетах “Освіта України” та “Освіта”.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Огнев’юка В.О.

 

 

Міністр С.М. Ніколаєнко

 

 

 

Примірне положення

про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

1. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад,

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про

професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального

закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних

зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського

комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

2. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого

утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи

управління освітою, поєднання державного і громадського контролю

за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у

навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та

позитивної мотивації .

3. Завдання звітування:

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність

управління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання

керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері

управління навчальним закладом.

4. Порядок проведення щорічного звіту керівника навчального

закладу:

- за підсумками навчального року, у червні-серпні, кожен

керівник дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного

навчального закладу персонально звітує на загальних зборах

(конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету,

ради, піклувальної ради та громадськості;

- на загальні збори (конференцію) обов’язково запрошуються

члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради

навчального закладу, батьки та представники інших органів

громадського самоврядування;

- дата проведення та порядок денний загальних зборів

  • повідомляється педагогічному колективу, членам

батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального

закладу, батькам та представники інших органів громадського

самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення;

- для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде

протокол засідання;

- збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського

комітету, ради та піклувальної ради навчальних закладів за

результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом

таємного голосування;

- приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення

або, у випадку визнання роботи керівника навчального закладу

незадовільною, порушують клопотання перед відповідним органом

управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді;

- результати голосування та прийняте рішення відображається у

протоколі зборів (конференції); протокол підписують голова та

секретар зборів;

- рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома

відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня

їх проведення.

5. Звіт керівника охоплює основні напрями його діяльності.

Особлива увага звертається на створення у навчальному закладі

належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття

якісної освіти.

6. Структура щорічного звіту:

  1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня

організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

- вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення

обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням

дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів

у порівнянні за останні 3 роки);

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи

щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у

m`bw`k|mhi процес;

- організація різних форм позаурочної навчально-виховної

роботи;

- забезпечення керівником професійно-технічного навчального

закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у

робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту

учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.

6.2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчального закладу.

6.3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального

закладу та їх раціональне використання.

  1. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх

розстановки.

6.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів

та педагогічних працівників:

- забезпечення організації харчування та медичного

обслуговування учнів і педагогічних працівників;

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам,

дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з

малозабезпечених сімей;

- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;

- стан дитячого травматизму.

6.5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з

громадськими організаціями.

6.6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на

зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів

громадського самоврядування.

 

М?Н?СТЕРСТВО ОСВ?ТИ ? НАУКИ УКРАЇНИ

 

№ 1/9-189 в?д 20.04.05

Мiнiстерство освiти ?

науки

Автономної Республiки

Крим,

управлiння освiти i науки

обласних,

Київської та

Севастопольської

мiських державних

адмiнiстрацiй

 

 

З метою подальшого утвердження вiдкритої i демократичної

державно-громадської системи управлiння освiтою, поєднання

державного i громадського контролю за прозорiстю прийняття й

виконання управлiнських рiшень, запровадження колегiальної етики

управлiнської дiяльностi у навчальних закладах, що базується на

принципах взаємоповаги та позитивної мотивацiї, реалiзацiї

положень про дошкiльний, загальноосвiтнiй та професiйно-технiчний

навчальнi заклади керiвник навчального закладу має щороку

звiтувати про свою дiяльнiсть на загальних зборах (конференцiях)

педагогiчного колективу, батькiвського комiтету, ради,

пiклувальної ради та громадськостi.

Наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 23.03.05 р. №

178 "Про затвердження Примiрного положення про порядок звiтування

керiвникiв дошкiльних, загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних

навчальних закладiв перед педагогiчним колективом та

громадськiстю" затверджено Примiрне положення проведення щорiчного

звiту керiвникiв.

Оскiльки положення є примiрним, то питання порядку та

структури проведення щорiчного звiту мають рекомендацiйний

характер. Загальнi збори (конференцiя) можуть вносити змiни i

корективи до регламенту проведення засiдання, приймати рiшення

щодо форми голосування (таємне або вiдкрите) та перелiку питань,

що будуть заслуховуватися.

Доручаємо забезпечити впровадження та контроль за виконанням

зазначеного наказу у регiонi.

 

Мiнiстр С.М. Нiколаєнко

 

 

 

Категорія: Річний звіт про діяльність закладу | Додав: kozachenkoinn
Переглядів: 202 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar